Dominator (1l)

Skladem (ks): 
0
Cena bez DPH249,59 Kč
DPH52,41 Kč
Cena s DPH302,00 Kč
Popis: 

prodej končí 31.5.2017
Jako náhradu použijte Touchdown Quattro - jde o stejnou recepturu - http://eshop.skudci.com/touchdown-quattro-1ltr

Neselektivní herbicidní přípravek ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů na orné půdě před setím a po sklizni, v jádrovinách a peckovinách (kromě broskvoní) a ve vinicích, k preemergentní aplikaci do brambor a kukuřice proti pýru plazivému a vzešlým vytrvalým a jednoletým plevelům, k obnově trvalých travních porostů a retardaci na loukách a pastvinách, proti jednoletým a vytrvalým plevelům v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), proti jednoletým a vytrvalým plevelům a ostružiníku křovitému při přípravě lesní půdy pro přirozenou i umělou obnovu lesa a proti nežádoucí vegetaci a křídlatce sachalinské na nezemědělské půdě.

Výrobce: 
Návod k použití: 

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí. Dominator je neselektivní herbicidní přípravek ve formě koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých i vytrvalých plevelů na orné půdě před setím a po sklizni, v jádrovinách a peckovinách (kromě broskvoní) a ve vinicích, k preemergentní aplikaci do brambor a kukuřice proti pýru plazivému a vzešlým vytrvalým a jednoletým plevelům, k obnově trvalých travních porostů a retardaci na loukách a pastvinách, proti jednoletým a vytrvalým plevelům v lesních školkách a kulturách jehličnanů (s vyjímkou modřínu), proti jednoletým a vytrvalým plevelům a ostružiníku křovitému při přípravě lesní půdy pro přirozenou i umělou obnovu lesa a proti nežádoucí vegetaci a křídlatce sachalinské na nezemědělské půdě. Účinná látka: glyphosate 360 g/l (jako IPA sůl 480 g/l) tj. N-(fosfonomethyl) glycin

Přípravek je nebezpečný pro včely a necílové členovce. Pro vodní organismy je přípravek toxický. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských obratlovců, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů. SP 1: Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody, zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů povrchové vody. SPe8: Nebezpečný pro včely. Neaplikujte na kvetoucí rostliny a dřeviny s výskytem medovice v době, kdy včely létají. Lze aplikovat po ukončení denního letu včel, a to nejpozději do 23 hodiny. Použití se řídí vyhláškou č.327/2004 Sb. Tato věta platí při aplikační dávce 50 ml přípravku /100 m2 a vyšší. SPe3: Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo 3 m vzhledem k nezemědělské půdě. SPe3: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržte neošetřené ochranné pásmo 5 m vzhledem k nezemědělské půdě.

Působení přípravku:
Dominator je neselektivní listový herbicid se systemickým účinkem. Rostliny ho přijímají pouze zelenými částmi, cévnímy svazky je pak rozváděn do celé rostliny včetně kořenového systému. Působením přípravku postupně dochází k vadnutí, žloutnutí až hnědnutí zasažených rostlin a k odumírání nadzemní i podzemní části. První symptomy jsou viditelné u jednoletých plevelů za 2-4 dny, u vytrvalých plevelů za 7-10 dnů. Chladno a zataženo v době aplikace a po ní zpomalují účinnost přípravku, symptomy účinnosti jsou viditelné později. Předpokladem úspěšného hubení vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. Za teplého a vlhkého počasí je přípravek deštivzdorný po 2 hodinách (v případě chladného a suchého počasí je přípravek deštivzdorný po 35 hodinách). V případě hubení vytrvalých plevelů se kultivační práce mohou provádět až po prvních příznacích účinku, aby byla dosažena vysoká účinnost i na hlubokokořenící vytrvalé plevele Působí na jednoleté i víceleté plevele. Nemá půdní reziduální účinnost, nepůsobí na semena. Optimální doba pro aplikaci je u jednoletých plevelů fáze 2-6 pravých listů, u vytrvalých plevelů je to 15-20 cm výšky rostlin. Přípravek nepůsobí na přesličku rolní Odměřené množství přípravku se vlije do nádrže postřikovače naplněné do poloviny vodou. Po promíchání se nádrž doplní vodou a celý obsah nádrže se znovu důkladně promíchá, nebo se použije předmíchavacího zařízení, je-li jím postřikovač vybaven. Neskladujte přípravek v kovových nádržích ani nepoužívejte postřikovače s kovovými nádržemi s pozinkovaným vnitřkem či z lehkých kovů, případně bez vnitřní povrchové úpravy plastickými hmotami. Přípravek může ve styku s kovem reagovat a vytvářet přitom lehce zápalný plyn. V blízkosti nádrže je proto zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm.

kultury jehličnanů ( mimo modřín ) brambory,kukuřice preemergentní aplikace hrách setý, peluška setá pšenice ozimá a jarní, ječmen ozimý a jarní, oves setý předsklizňová aplikace (mimo možitelské porosty) len setý řepka olejka předsklizňová aplikace (mimo množitelské porosty)

Aplikační poznámky:
č.1: V pšenici ozimé, pšenici jarní, ječmenu ozimém, ječmenu jarním, ovsu setém před sklizní se Dominator aplikuje v době, kdy vlhkost zrna uvedených obilnin je pod 30%, asi 14 dnů před sklizní.
č.2: V řepce olejce před sklizní se Dominator aplikuje v době přechodu ze zelené do žluté barvy porostu, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.
č.3: V hrachu setém a pelušce seté se Dominator aplikuje v době, kdy vlhkost zrna je pod 30%, asi 14 dnů před sklizní.
č.4: Ve lnu setém se Dominator aplikuje 10-14 dnů před plánovaným datem sklizně.
č.5: Orná půda před setím (orná půda): aplikace nižší dávky se provádí u jednoletých plevelů ihned po zahájení růstové aktivity rostlin, aplikace vyšší dávky se provádí u pcháče osetu a pýru plazivého, který se nechá maximálně obrůst. Kultivační práce jsou možné ve chvíli, kdy se projeví první příznaky účinku přípravku na plevele.
č.6: Preemergentní aplikace (brambory, kukuřice) se musí provést v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny jsou minimálně 2-3 cm hluboko pod povrchem půdy. Aplikaci nelze provádět v době, kdy klíčící rostliny kulturní plodiny již vzešly nad povrch půdy.
č.7: Réva vinná, důležitou podmínkou aplikace je dostačující listová plocha plevelných rostlin, která zaručí optimální penetraci účinné látky do rostliny. Plevelné rostliny by měly být v plném růstu. Postřikovou kapalinou nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.
č.8: Orná půda po sklizni, likvidace všech vzešlých plevelů, která usnadní kultivaci. Kultivační práce jsou možné ve chvíli, kdy se projeví první příznaky účinku přípravku na plevelnou rostlinu (v případě pýru plazivého je to min. 7 dnů po aplikaci).
č.9: Jádroviny a peckoviny, důležitou podmínkou úspěšné aplikace je dostačující listová plocha, která zaručí optimální penetraci účinné látky do rostliny, přípravek nelze aplikovat v sadech broskvoně obecné. Postřikovou kapalinou nesmí být zasaženy zelené části rostlin. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.
č.10: Proti svlačci rolnímu je aplikace nejúčinnější v době zakvétání svlačce
č.11: Louky a pastviny, ochranná lhůta před vstupem dobytka na pastvinu nebo na zkrmování píce z pastviny je 21 dnů. V případě zaplevelení vytrvalými dvouděložnými plevely se doporučuje použít horní hranici dávkování.
č.12: V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) se aplikuje Dominator až po vyzrání letorostů (srpen až září), dokud je nežádoucí plevelná vegetace v plném růstu a listy jsou zelené.
č.13: Nezemědělská půda, likvidace nežádoucí vegetace a expandujících rostlinných druhů (např. Křídlatka sachalinská). Důležitou podmínkou úspěšné aplikace je dostačující listová plocha, která zaručí optimální penetraci účinné látky do rostliny.
č.14: Křídlatka sachalinská: v případě obrůstání je možné aplikaci opakovat. Maximální počet aplikací na plodinu nebo pozemek: 2x za vegetaci. Réva vinná , sady 1x za vegetaci. U předsklizňových aplikací v plodinách, na orné půdě před setím a při obnově TTP se provádí jen 1 aplikace. Předpokladem úspěšného hubení zejména vytrvalých hlubokokořenících plevelů je vytvoření dostatečné plochy listů v době aplikace, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Účinek se zrychluje vyšší intenzitou světla a vyšší relativní vlhkostí vzduchu. V případě hubení vytrvalých plevelů se kultivační práce mohou provádět až po prvních příznacích účinku, aby byla dosažena vysoká účinnost i na hlubokokořenící vytrvalé plevele.

Čištění aplikačního zařízení:
Aby nedošlo později k poškození jiných plodin ošetřovaných aplikací, musí být veškeré jeho stopy z mísících nádrží a aplikačního zařízení odstraněny ihned po skončení aplikace podle následujícího postupu:
1. Po vypuštění nádrže vypláchněte nádrž , rozvod vody a trysky čistou vodou po dobu alespoň 10 minut.
2. Zbytek oplachové vody vypusťte a celé zařízení znovu propláchněte čistou vodou s přídavkem čistícího prostředku (postupujte dle návodu na jeho použití).
3. Opakujte postup podle bodu ,,2" ještě jednou.
4. Trysky a sítka musí být čištěny odděleně.

Osobní ochranné pracovní prostředky ( OOPP) při přípravě aplikační kapaliny a aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: Ochrana rukou: Ochrana očí a obličeje: Ochrana těla: není nutná gumové nebo plastové rukavice není nutná pracovní oděv z textilního materiálu, nejlépe označený piktogramem,,ochrana proti chemikáliím,, a nepromokavý plášť s kapuci (turistická pláštěnka), Dodatečná ochrana hlavy: není nutná Dodatečná ochrana nohou: gumové nebo plastové holínky Další údaje z hlediska ochrany zdraví lidí: Ucpané trysky postřikovače se nesmějí profukovat ústy. Riziko, které představuje přípravek pro uživatele, je přijatelné, pokud celková doba práce s přípravkem nepřesáhne 30 minut během 1 dne. Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny. Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a důkladném umytí nejezte, nepijte a nekuřte. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte. Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat. Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku. Při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou, pokožku dobře opláchněte. Při zasažení očí: Nejméně 15 minut vyplachujte-zejména prostory pod víčky-čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá křeče); nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu/štítek popř. obal přípravku. V případě náhodného požití a ve všech případech otravy či podezření na otravu neprodleně dopravit postiženého k lékaři. Informujte lékaře o poskytnuté první pomoci a o přípravku, se kterým postižený pracoval. V případě potřeby lze terapii konzultovat s toxikologickým informačním střediskem: Klinika nemocí z povolánítoxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 Poznámka pro ošetřujícího lékaře: Nepodává se žádné specifické antidotum. Pravděpodobné příznaky požití jsou nevolnost, zvracení a průjem. Vlastní léčba záleží na rozhodnutí lékaře a řídí se stavem pacienta.
Při likvidaci zbytků a použitých obalů nesmějí být zasaženy zdroje spodních a recipienty povrchových vod. Aplikační kapalinu spotřebujte beze zbytku. Případné zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Případné zbytky přípravku se likvidují v originálním obalu jako nebezpečný odpad. Prázdné obaly se likvidují jako nebezpečný odpad. Použité nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se asanují 3 % roztokem uhličitanu sodného (sody) a omyjí se vodou. Oplachové vody se likvidují jako nebezpečný odpad. Likvidace nebezpečného odpadu: Likviduje se uložením do vyčleněných kontejnerů na místech vyhrazených k tomuto účelu obecními nebo městskými úřady. Před použitím přípravku pročtěte pozorně návod k použití. Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím přípravku výrobce neručí.

Návod k použití ke stažení: 

Komentáře

potřebuji zlikvidovat pořezané pařízky lísky, která neustále vyráží nové výhony, je tento přípravek vhodný na to?

Dobrý den
Stala se mi taková věc tlakoval jsem postřikovač zakoupený pro tento účel a ten my bouchl v ruce a obsah i z dominátorem vystříkl do okolí. Ihned sem běžel si omýt tvář a ruce mýdlem a poté jsem běžel zpět k místu, kde se to stalo ale obsah se nenávratně rozlil do okolí no a problém je v tom že se to stalo 3 metry od domu ale horší je to že tím místem vede potrubí (pod zemí) z vodou do domu a tet mám strach abych nekontaminoval vodu vedoucí do domu prosím o radu co mám dělat předem děkuji za odpověď.

dobrý den,
do potrubí se pochopitelně nic nedostane už z podstaty.

Dobry den
Je nebezpecny pro psy a kocky na zahrade.

Tento herbicit obsahuje glyfosat, ktery je vpodezreni z vazneho poskozovani zdravi. Povoleni pro pouzivani teto latky v Evrope je omezeno cca do konce roku 2017.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.