CALYPSO 480 SC (6ml)

Zahrada a hobby: 
Původní cena: 
75,00 Kč
Skladem (ks): 
0
Cena bez DPH49,59 Kč
DPH10,41 Kč
Cena s DPH60,00 Kč
Popis: 

Calypso se již bohužel nevyrábí
Produkty, které můžete použít jako náhradu za Calypso najdete v tabulce níže:

Plodina Škůdce Náhrada
Brambory Mandelinka Spintor
Jabloně Květopas Karate
Obaleč Spintor, Reldan
Pilatka Reldan
Jádroviny, peckoviny Mšice Mospilan, Reldan
Přezimující škůdci
Canela (BIO)
Slivoně Obaleč Canela (BIO)
Pilatka Canela (BIO)
Třešeň, višeň
Vrtule Reldan

Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně jabloní, třešní, višní, slivoní a brambor proti žravým škůdcům.

Oblast použití

Brambory - Mandelinka bramborová - 1-1,5 ml / 3-5 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen, červenec, srpen
Poznámka: OL=21. Aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev.

Jabloně - Květopas jabloňový - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - březen, duben, květen
Poznámka: OL=14. Aplikace proti dospělcům se provádí podle signalizace, obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

Jabloně - Obaleč jablečný - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - červen, červenec
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. Lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče. Nejpozději je třeba ošetřovat jestliže se nakladená vajíčka nacházejí ve stádiu "černé hlavičky". Vhodný především pro škůdce 2. generace.

Jabloně - Pilatka jablečná - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení jabloní, tj. v době opadu korunních plátků.

Jabloně - Podkopníčci - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. Opakujte max. 2x za vegetaci.

Jabloně - Zobonoska ovocná - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. Opakujte max. 2x za vegetaci.

Jádroviny - Mšice - 1,5-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle při objevení se prvních kolonií mšice. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti a delší reziduální působení.

Jádroviny - Přezimující škůdci - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - březen, duben, květen
Poznámka: Ošetřujeme v období od rašení až do začátku růžového poupěte jabloně.

Okrasné rostliny - Brouci - 2,5 ml / 10 l vody - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=2

Okrasné rostliny - Housenky - 2,5 ml / 10 l vody - Postřik - duben, květen, červen, červenec, srpen, září
Poznámka: OL=2

Okrasné rostliny - Mšice - 2,5 ml / 10 l vody - Postřik - celoročně
Poznámka: OL=2

Peckoviny - Mšice - 1-2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - duben, květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace, obvykle při objevení se prvních kolonií mšice. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku, která umožňuje rychlejší nástup účinnosti a delší reziduální působení.

Peckoviny - Přezimující škůdci - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - březen, duben, květen
Poznámka: Ošetřujeme na začátku rašení.

Slivoně - Obaleč švestkový - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - červenec
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. S ošetřením lze začít bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče. Nejpozději je třeba ošetřovat jestliže se nakladená vajíčka nacházejí ve stádiu "černé hlavičky". Vhodný především proti škůdcům 2. generace.

Slivoně - Pilatky - 2-2,5 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen
Poznámka: OL=14. Pilatka švestková, pilatka žlutá. Aplikace se provádí podle signalizace, obvyke na konci kvetení slivoní.

Třešeň - Vrtule třešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd je potřeba ošetření po 12 - 14 dnech opakovat.

Višeň - Vrtule třešňová - 2 ml / 10 l / 100 m2 - Postřik - květen, červen
Poznámka: OL=14. Aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd je potřeba ošetření po 12 - 14 dnech opakovat.

Výrobce: 
Návod k použití: 

PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN / INSEKTICID

Calypso® 480 SC
Postřikový insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k ochraně proti škůdcům jádrovin, peckovin, řepky olejky, hořčice bílé, bramboru a okrasných rostlin. Účinná látka:

thiacloprid 480 g/l,
t.j. (Z)-3-(6-chlor-3-pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-ylidenkyanamid

zdraví škodlivý
nebezpečný pro životní prostředí

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S 13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24 Zamezte styku s kůží
S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody
S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S 57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

Hořlavina IV.třídy dle ČSN 65 02 01 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí
Nebezpečné látky (§ 20 odst. 5 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: thiacloprid

Držitel rozhodnutí o registraci/výrobce: Bayer CropScience AG, Afred-Nobel-Str.50, D-40789 Monheim, Německo Právní zástupce v ČR/1.distributor: BAYER s.r.o., Siemensova 2717/4, 155 00 Praha 5; tel. 266 101 842 Balení a hmotnost: PE-dóza 100 ml, 250 ml, 1 l

R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití R 40 Podezření na karcinogenní účinky R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Doba použitelnosti přípravku: 2 roky od data výroby při skladování v originálních neotevřených obalech a dodržení podmínek skladování.
Datum expirace: viz razítko na obalu
Působení: Calypso® 480 SC obsahuje účinnou látku thiacloprid ze skupiny chloronicotinylů (CNI). Působí jako kontaktní a požerový jed, má systémové vlastnosti, způsob účinku spočívá v narušení přenosu impulsů uvnitř nervového systému hmyzu.
Mechanizmus účinku je obdobný jako u inhibitorů acetylcholinesterázy, avšak thiacloprid je pouze pomalu inaktivován. Jeho trvalé působení vede k celkové dysfunkci nervového systému a následně k usmrcení zasaženého cílového organismu.

Návod k použití:

Brambor
Mandelinka bramborová:

aplikace se provádí v době maxima líhnutí larev, tj. obvykle při převažujícím výskytu larválních stadií L1 až L3.

Řepka olejka, hořčice bílá ošetřuje se podle signalizace resp. prahových hodnot výskytu škůdce.
Krytonosec řepkový a čtyřzubý: při výskytu škůdce, zpravidla koncem března až v prvé polovině dubna
Krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová: od fáze žlutého poupěte (BBCH 59) do konce plného květu (BBCH 67)
Blýskáček řepkový: od začátku prodlužovacího růstu až počátkem květu řepky.

Jabloň
Obaleč jablečný: aplikace se provádí podle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat, jestliže se nakladená vajíčka nacházejí ve stadiu „černé hlavičky“. Použití dávky 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodné především proti 2. generaci škůdce.
Pilatka jablečná: aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení, tj. v době opadu korunních plátků.
Květopas jabloňový: aplikace proti dospělcům se provádí podle signalizace, obvykle ve stadiu myšího ouška jabloně.

Slivoň
Obaleč švestkový: aplikace se provádí podle signalizace. Vzhledem k vlastnostem přípravku lze s ošetřením začít již bezprostředně po vrcholu letové vlny obaleče, nejpozději je třeba ošetřovat jestliže se nakladená vajíčka nacházejí ve stadiu „černé hlavičky“. Použití dávky 0,25 l/ha umožňuje dosáhnout delšího reziduálního působení. Je vhodné především proti 2. generaci škůdce.
Pilatka švestková, pilatka žlutá: aplikace se provádí podle signalizace, obvykle na konci kvetení, tj. v době opadu korunních plátků.

Třešeň, višeň
Vrtule třešňová: aplikace se provádí podle signalizace. Proti dospělcům v době jejich zvýšeného náletu na signalizační desky, proti nejmladším larvám v době maxima vykladení vajíček. Především u pozdních odrůd (Kordia, atp.) je třeba ošetření po 12 až 14 dnech zopakovat.

Příprava aplikační kapaliny: Odměřené množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněné do poloviny vodou. Po rozmíchání doplňte vodou na předepsaný objem. Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění
Dávkování OL LA Poznámka organismus jabloň zobonoska ovocná, 0,25 l/ha 14 -podle signalizace; podkopníčci max 2x 0,025 % 2 -při výskytu choroby; okrasné rostliny housenky max 2x brouci mšice

Jádroviny, peckoviny
Mšice: aplikace se provádí dle signalizace, obvykle při objevení se prvních kolonií mšic. Při silném tlaku škůdce je vhodné použít vyšší dávku, která umožňuje delší reziduální působení.

Upozornění: druhová a odrůdová citlivost v jednotlivých povolených indikacích v rámci rozšířeného použití povolené dle § 37 zákona č. 326/2004 Sb., v platném znění: není známa Před ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy nebo malé části porostu, který bude následně ošetřen. Riziko případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel). Jabloň Termín aplikace: podle signalizace Způsob použití: pozemní postřik, rosení Maximální počet aplikací: max. 2 aplikace na porost jabloně během vegetace

Okrasné rostliny Termín aplikace: při prvním výskytu choroby Způsob použití: pozemní postřik; venkovní a chráněné porosty Maximální počet aplikací: max. 2 aplikace na porost okrasných rostlin během vegetace

Bezpečnostní opatření pro ochranu člověka a zvířat, první pomoc Před použitím přípravku si důkladně přečtěte návod k použití! Při práci s přípravkem používejte výhradně doporučené ochranné prostředky: Ochrana dýchacích orgánů: čtvrtmaska podle ČSN EN 133 a ČSN EN 136 s filtrem proti organickým parám (ČSN EN 140) Ochrana očí a obličeje: uzavřené ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít (ČSN EN 166 ) Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN 340 Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1 Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 Ochrana hlavy: čepice se štítkem nebo klobouk. Při přípravě aplikační kapaliny použít navíc zástěru z PVC či pogumovaného textilu. Kontaminované ochranné pracovní prostředky před dalším použitím vyperte nebo vyčistěte popř. postupujte podle doporučení výrobce. Při práci a po jejím skončení až do vysvlečení pracovního oděvu a důkladného umytí mýdlem a teplou vodou je zakázáno jíst, pít a kouřit. Aplikace se smí provádět pouze za bezvětří či mírného vánku, vždy ve směru větru od pracujících. Aplikovaná postřiková kapalina nesmí být zanesena na sousední necílové kultury.

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety. Nikdy nepodávejte tekutiny nebo nevyvolávejte zvracení, jestliže je postižený v bezvědomí nebo má křeče.

Při nadýchání – přerušte expozici, zajistěte tělesný a duševní klid; přetrvávají-li dýchací potíže vyhledejte lékařskou pomoc Při zasažení kůže - odložte kontaminovaný oděv; zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte; přetrvávají-li nežádoucí účinky (alergická reakce) zajistěte odborné lékařské ošetření

Čištění aplikačního zařízení: Po vyprázdnění nádrže aplikačního zařízení vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (1/4 objemu nádrže aplikačního zařízení), případně s přídavkem čistícího prostředku nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle návodu na jejich použití.

Při zasažení očí – při otevřených víčkách vyplachujte (zejména prostory pod víčky) čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou; pokud má postižený kontaktní čočky, vyjmout po 5 minutách vyplachování a dále pokračovat ve výplachu; přetrvávají-li příznaky (zarudnutí, pálení) neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc Při požití – ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení; vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte etiketu nebo bezpečnostní list

Doporučení a možná rizika ve vztahu k životnímu prostředí SP 1 Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem / Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchové vody / Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a z cest Přípravek je pro žížaly škodlivý při nepřekročení předepsané dávky. Přípravek je toxický pro populace všech druhů dravých slunéček z čeledi Coccinellidae. Přípravek je středně škodlivý pro populace všech druhů dravých zlatooček z čeledi Chrysopidae. Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany včel. Riziko vyplývající z použití přípravku je při dodržení návodu na použití, předepsané dávky nebo koncentrace aplikační kapaliny a správné aplikaci pro zvěř, ptactvo, půdní mikroorganismy, pro dravého roztoče Typhlodromus pyri-populace Chelčice a pro populace všech druhů slíďáků z čeledi Lycosidae a dravých střevlíků a drabčíků z čeledi Carabidae a Staphylinidae přijatelné. Podmínky správného skladování: Přípravek skladujte v uzavřených originálních obalech v uzamčených, suchých a větratelných skladech při teplotách 5-30 °C odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chránit před vlhkem, mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá záruku za škody vzniklé nesprávným skladováním přípravku.

Způsob likvidace obalu, neupotřebitelných zbytků, aplikační kapaliny a oplachových vod: Případné zbytky aplikační kapaliny a oplachové vody se vystříkají na okraji ošetřovaného pozemku, a to tak, aby nebyly zasaženy zdroje podzemních a recipienty povrchových vod. Použité obaly od přípravku se nesmějí používat k jakémukoliv účelu! Prázdné obaly se důkladně vypláchnou vodou, která se následně použije pro přípravu aplikační kapaliny. Poté se spálí ve schválené spalovně vybavené dvojstupňovým spalováním s teplotou 1100 °C ve druhém stupni a čištěním plynných zplodin. Případné nepoužitelné zbytky přípravku je nutno likvidovat stejným způsobem. Opatření při požáru V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy Přípravek je hořlavou kapalinou IV. třídy nebezpečnosti, s laboratorním bodem vzplanutí >100 °C. Eventuální požár se hasí nejlépe hasební pěnou, hasebním práškem, případně pískem nebo zeminou. Vodu lze použít jen výjimečně, a to formou jemného zmlžování, nikoliv silným proudem a pouze v těch

Návod k použití ke stažení: 

Komentáře

Dobrý den,
jak moc je přípravek nebezpečný pro včely a čmeláky? Předpokládám, že je to také likviduje. V přípradě aplikace přípravku na strom, jaká je potom nebezpečnost trávy pod ním pro ovce aj. zvířata? Děkuji za odpověď.

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.