Mospilan 20 SP (2x1,8g)

Zahrada a hobby: 
Skladem (ks): 
24
Cena bez DPH26,45 Kč
DPH5,55 Kč
Cena s DPH32,00 Kč
Popis: 

Systémově účinný insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici chmelové ve chmelu, mandelinky bramborové v bramboru, mšic včetně vlnatky krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v okrasných rostlinách,krytonosce řepkového, krytonosce čtyřzubého a blýskáčka řepkového v řepce olejce.

Výrobce: 
Návod k použití: 

Přípravek na ochranu rostlin
Mospilan® 20 SP

Systémově účinný selektivní insekticid ve formě ve vodě rozpustného prášku určený
k hubení širokého spektra živočišných škůdců v ochraně rostlin, zejména mšici
chmelové ve chmelu, mandelinky bramborové v bramboru, mšic včetně vlnatky
krvavé a obaleče jablečného v jádrovinách, mšic na zelenině, mšic a molic v
okrasných rostlinách, krytonosce řepkového, krytonosce čtyřzubého a blýskáčka
řepkového, krytonosce šešulového a bejlomorky kapustové v řepce olejce, bejlomorky
makové v máku setém, štítence zhoubné v peckovinách, zobonoskám v třešních,
višních a slivoních, květopasu peckovému a vrtuli třešňové v třešních a višních,
potemníku písečnému, klopuškám a třásněnkám ve slunečnici.


Účinná látka:
acetamiprid 200 g/kg
tj. (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]–N2–kyano–N1–methylacetamidin

zdraví škodliv
ý

POZOR!
Označení z hlediska zvláštních rizik:

(R22) Zdraví škodlivý při požití.

(R52/53) Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny:

(S2) Uchovávejte mimo dosah dětí

(S13) Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

(S20/21) Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

(S26) Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.

(S28) Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody.

(S36/37) Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice.

(S46) Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.

(S35) Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

(S61) Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo
bezpečnostní listy.

Označení z hlediska rizik pro necílové organismy a životní prostředí:

(SP1) Zabraňte kontaminaci vody přípravkem nebo jeho obalem. /Nečistěte aplikační
zařízení v blízkosti povrchové vody. /Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a
cest).

OP II.st. Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů
povrchové vody.

(SPe3) Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného
ochranného pásma 6m při použití do jádrovin, jabloně a chmele vzhledem
k povrchové vodě.

Přípravek je nebezpečný pro necílové členovce čeledi Phytoseiidae (dravý roztoč
Typhlodromus pyri), Aphidiidae (parazitická vosička Aphidius rhopalosiphi) a
Coccinellidae (Slunéčko sedmitečné Coccinella septempunctata).

(SPe3) Za účelem ochrany necílových členovců dodržte neošetřené ochranné pásmo
5m od okraje ošetřovaného pozemku.

Přípravek nevyžaduje klasifikaci z hlediska ochrany ptactva, suchozemských
obratlovců, včel, půdních makroorganismů a půdních mikroorganismů a necílových
rostlin.

Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní
prostředí.

(Před použitím si přečtěte přiložené pokyny).

Zařazení přípravku z hlediska ochrany:

Včel: nevyžaduje klasifikaci

Vodních organismů: nevyžaduje klasifikaci

Zvěře: nevyžaduje klasifikaci
Registrační číslo: 4053-7
Držitel rozhodnutí o registraci:
Nisso Chemical Europe GmbH., Berliner Allee 42, 40210 Dusseldorf, Německo (tel.:
+49-211-1306686-0)
Výrobce přípravku:
Nippon Soda Co.,Ltd., 2-1 2-Chome, Otemathi, Chyioda-ku, Tokyo 100, Japan (+81-
3-3245-6268)
Právní zástupce v ČR:
Sumi Agro Czech, srov.o.o, Na Strži 63, 140 62 Praha 4 (tel.: +420 261 090 281-6)
Balení: 250g, 500g dóza HDPE, šroubovací uzávěr s ochranným víčkem
360g sáček PVAL v Al fólii, vnější obal: papírový karton na 1080g
přípravku (3x360g)
500g Al-folie, vnější obal: papírový karton s potiskem
50g Al-folie s potiskem, vnější obal: papírový karton na 750g
přípravku (15x50g Al-folie s potiskem)

Datum výroby/Použitelné do/Číslo šarže: uvedeno na obalu
Doba použitelnosti přípravku: 24 měsíců od data výroby za podmínek:
- neporušené originální obaly, těsně uzavřené, chráněné před světlem a vlhkostí
- skladovací teplota +5 až +30 °C.

Po projití doby použití může být přípravek uváděn na trh a použit v rámci podnikání, jestliže
se vyšetřením odpovídajícího vzorku prokáže, že jeho chemické a fyzikální vlastnosti se
shodují s podmínkami jeho registrace. Délku prodloužené doby použitelnosti stanový držitel
registrace a před uvedením na trh zajistí její vyznačení na obalech přípravku.

Působení:
Acetamiprid je systémově účinný selektivní insekticid ze skupiny neonikotinoidů,
působící jako neurotoxikant, tzn. blokuje nikotinový Ach receptor v postsynaptické
membráně nervového systému živočišných škůdců. Acetamiprid působí systémově a
translaminárně, jako kontaktní a žaludeční jed ve velmi nízkých dávkách, má rychlé
iniciální – počáteční působení v porostu, dlouhodobý reziduální účinek proti všem
vývojovým stadiím škůdců.

Návod k použití:
viz - návod ke stažení

Maximální počet ošetření řepky olejky 1x v průběhu vegetace.

Dávku v rámci uvedeného rozpětí volíme podle intenzity předpokládaného výskytu.

Aplikační dávka pro chmel: 200-2000 l/ha

Přípravek se aplikuje postřikem schválenými pozemními postřikovači a rosiči.

Dávkování postřikové kapaliny:

Přípravek aplikujte na listy a ostatní zelené části. Při postřiku dbejte na rovnoměrné
pokrytí listů přípravkem tak, aby kapalina nestékala.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje
účinnou látku ze skupiny neonikotinoidů (acetamiprid, thiacloprid, clothianidin,
imidacloprid, thiametoxam) po sobě bez přerušení jiným insekticidem s odlišným
mechanismem účinku.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Pokud je postřik prováděn tak, že může dojít k ohrožení dalších osob, provádějte jej
jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od postřikovače
a dalších osob.

Aplikační poznámky:

Brambory:
Doporučená dávka vody je 400-600 l/ha. Termín aplikace je kdykoliv
mezi I. až III. larválním stadiem. Účinnost přípravku po aplikaci je 3-6 týdnů.
Mospilan 20SP lze bez problémů používat ve směsi s fungicidními přípravky, např.
proti plísni bramborové. (Použití přípravku Mospilan 20SP v doporučené směsi
nebylo Státní rostlinolékařskou správou vyhodnoceno z hlediska bezpečnosti a
účinnosti pro takto ošetřenou plodinu.)

Jádroviny: Termín aplikace u mšic je v případě škodlivého výskytu. Přípravek je
vhodný z hlediska účinku na dravého roztoče Typhlodromus pyri pro použití v rámci
integrované ochrany rostlin v registrované dávce.

Jabloň: V případě obaleče jablečného je termín aplikace podle signalizace.
Doporučená dávka vody je 300-1000 l/ha pro uvedené druhy škůdců v ovocnářství.
Přípravek je vhodný z hlediska účinku na dravého roztoče Typhlodromus pyri pro
použití v rámci integrované ochrany rostlin v registrované dávce.

Chmel:
Doporučená dávka vody je 200-2000 l/ha. Doporučený termín aplikace podle
signalizace v závěru vegetativní růstové fáze, tj. od 2. dekády června do konce
července. Reziduální efekt přípravku je 50-60 dní.

Okrasné rostliny: Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená dávka
vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným mechanismem
působení. Doporučujeme ověřit citlivost daného materiálu k přípravku v daných
podmínkách na malém vzorku ještě před vlastním provozním ošetřením.

Paprika, rajče, okurka:
Termín aplikace v případě škodlivého výskytu. Doporučená
dávka vody je 200-600 l/ha. Pravidelně kombinovat s přípravky s jiným
mechanismem působení. Maximálně 2 aplikace.

Řepka olejka:
Aplikace proti krytonosci řepkovému a krytonosci čtyřzubému se
provádí zpravidla v průběhu měsíce března až dubna podle signalizace. Přípravek se
aplikuje v 200-400 l vody/ha. Maximálně 1 aplikace. Aplikace proti blýskáčku
řepkovému se provádí podle signalizace v době prodlužovacího růstu až do začátku
květu. Hlavní směr ochrany orientovat do období prvních dorostlých poupat na
okrajích vrcholového květenství. Vyšší dávka z uvedeného rozpětí (0,1kg/ha) se
použije v případě silnějšího výskytu škůdce a má delší reziduální účinnost.
Maximálně 1 aplikace. Aplikace proti bejlomorce kapustové a krytonosci šešulovému
se provádí v době plného kvetení porostů řepky olejky. V případě silnějšího výskytu
šešulových škůdců nebo na počátku jejich výskytu k dosažení delší reziduální
účinnosti se použije vyšší dávka uvedeného rozmezí. Střídat přípravky s odlišným
mechanismem působení. Maximálně 1 aplikace. Aplikace proti šešulovým škůdcům
řepky je doporučena v mimo letovém čase včel v časných ranních nebo pozdějších
večerních hodinách!

Aplikace přípravku nemá žádná omezení pro pěstování následných, náhradních,
sousedních a jiných necílových plodin!
Příprava aplikační kapaliny:
Odpovídající množství přípravku vlijte do nádrže aplikačního zařízení naplněného do
poloviny vodou a za stálého míchání doplňte na stanovený doporučený objem. V
případě přípravy tank-mixů nemíchat přípravek s extrémně kyselými nebo
alkalickýmí přípravky. Před mícháním, je vzhledem k různým formulacím nutné,
ověřit jejich kompatibilitu. Při přípravě TM směsí je zakázáno míchat koncentráty
přípravků, tyto se do nádrže aplikátoru vpravují odděleně.

Čištění aplikačního zařízení:
Po vyprázdnění nádrže vypláchněte nádrž, ramena a trysky čistou vodou (čtvrtinou
objemu nádrže postřikovače nebo rosiče), případně s přípravkem čistícího prostředku
nebo sody (3% roztokem). V případě použití čistících prostředků postupujte dle
návodu na jejich použití.

Rozšířené použití přípravku povolené dle § 37 zákona č.326/2004 Sb.:

Mák setý: Dávka aplikační kapaliny: 300 l/ha. Termín aplikace: podle signalizace,
BBCH 55- BBCH 61. Způsob aplikace: pozemní postřik. Počet aplikací: max. 1x.
Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje ověřit
citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Riziko případného poškození
rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Peckoviny, třešeň, višeň, slivoň: Způsob aplikace: postřik nebo rosení (pozemní
aplikace). Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před ošetřením se doporučuje
ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy. Riziko případného
poškození rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

Slunečnice:
Způsob použití: postřik. Druhová a odrůdová citlivost: Není známa. Před
ošetřením se doporučuje ověřit citlivost na několika rostlinách ošetřované odrůdy.
Maximální počet ošetření plodiny v průběhu vegetačního období: 1x. Riziko
případného poškození ošetřovaných rostlin nese pěstitel (ošetřovatel).

OPII.st. Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II.stupně zdrojů
podzemní a povrchové vody při aplikaci do slunečnice.
Skladování:
Přípravek se skladuje v původních uzavřených obalech, v suchých, čistých,
uzamčených skladech odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, hořlavin, desinfekčních
prostředků a obalů od těchto látek při teplotě + 5° C až + 30° C. Chraňte před vlhkem
a přímým slunečním svitem!

Likvidace obalů a nepoužitelných zbytků:

Použité nářadí, nástroje, zařízení a ochranné pomůcky se asanují 3% roztokem
uhličitanu sodného (sody) a omyjí se vodou. Prázdné obaly opláchněte vodou, kterou
použijte k přípravě aplikační kapaliny.
Vzniklé odpady se zneškodňují ve spalovnách pro nebezpečné látky, vybavených
dvoustupňovým spalováním při teplotě 1200°C ve druhém stupni a s následným
čištěním plynných zplodin nebo v jiném zařízení schváleném pro zneškodňování
nebezpečných odpadů.
S použitými obaly se nakládá jako s nebezpečným odpadem.

Bezpečnostní opatření:
Ochranné prostředky při aplikaci:
Ochrana dýchacích orgánů: není nutná Ochrana očí a obličeje: není nutná.
Ochrana těla: celkový ochranný oděv z textilního materiálu podle ČSN EN 14605
nebo podle ČSN EN 13034 označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“
podle ČSN EN 340 a nepromokavý plášť s kapucí (turistická pláštěnka). Ochrana
hlavy: není nutná. Ochrana rukou: gumové nebo plastové rukavice označené
piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420 s uvedeným kódem podle
přílohy A k ČSN EN 374-1. Ochrana nohou: pracovní nebo ochranná obuv (gumové
nebo plastové holinky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s
ohledem na práci v zemědělském terénu).
Po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného
umytí nejezte, nepijte a nekuřte!
Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte.

Přípravek není hořlavý, dostane-li se do kontaktu s ohněm, případný požár se hasí
nejlépe hasicí pěnou, hasicím práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Vodou jen
v případě jemného zmlžování a jen v těch případech, kdy je zaručeno, že
kontaminovaná hasební voda nepronikne do veřejné kanalizace a nezasáhne zdroje
spodních vod a recipienty vod povrchových. Při požárním zásahu musí být použity
izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických
zplodin!

První pomoc:
Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností
uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety/štítku/příbalového letáku.

První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci: Přerušte expozici, zajistěte
tělesný i duševní klid. Nenechte prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže,
vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření.

První pomoc při zasažení kůže: Odložte kontaminovaný oděv. Zasažené části
pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte.

První pomoc při zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte – zejména
prostory pod víčky - čistou pokud možno vlahou tekoucí vodou. Přetrvávají-li
příznaky (zarudnutí, pálení) vyhledejte lékařskou pomoc (zajistěte odborné lékařské
ošetření).

První pomoc při náhodném požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu,
je postižený při vědomí a nemá-li křeče); nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte
lékařskou pomoc a ukažte štítek / etiketu popř. obal přípravku nebo bezpečnostní list.

Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o přípravku, se kterým postižený
pracoval, a o poskytnuté první pomoci. V případě potřeby lze další postup při první
pomoci (i event. následnou terapii) konzultovat s Toxikologickým informačním
střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.

Návod k použití ke stažení: 

Komentáře

Tak proč ten nazev "BIO", když to je obyčejny jed???????? Něco opravdu přirodniho by nebylo?

Přidat komentář

Plain text

  • Nejsou povoleny HTML značky.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Obrázek
Soubory musí být menší než 3 MB.
Povolené typy souborů: png gif jpg jpeg.
Obrázek musí být menší než 1024x1024 pixelů.